Truy cập

Hôm nay:
14
Hôm qua:
153
Tuần này:
277
Tháng này:
240
Tất cả:
102220

Ý kiến thăm dò

abc

Ngày 19/07/2019 16:54:50

abc

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đnghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia

 kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen)

hoặc thân nhân của người có Bằng khen

 

1. Phần khai về người có Bằng khen

Họ và tên: ....................................................................................................................

Sinh ngày …... tháng …... năm ………… Nam/Nữ: ................................................

Nguyên quán: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Thời gian tham gia kháng chiến: ....... năm...................................

Được tặng Bằng khen: ...............................................................................................

Theo Quyết định số ……….. ngày ... tháng ..... năm ... của ....................................

2. Phần khai của thân nhân

Họ và tên: ....................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………. Nam/Nữ: ...................................

Nguyên quán: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Là ........….. của người có Bằng khen đã từ trần ngày .... tháng ..... năm ..... 

 

Hoằng Phú, ngày..... tháng 9  năm 2016
Xác nhận của UBND Hoằng Phú

Ông (bà) ………………………………….......
Hiện đăng ký hộ khẩu thường trú tại
………………………………………………..

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoằng Phú, ngày..... tháng..... năm ......
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

                          

                           Lê Thị Oanh

abc

Đăng lúc: 19/07/2019 16:54:50 (GMT+7)

abc

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đnghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia

 kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen)

hoặc thân nhân của người có Bằng khen

 

1. Phần khai về người có Bằng khen

Họ và tên: ....................................................................................................................

Sinh ngày …... tháng …... năm ………… Nam/Nữ: ................................................

Nguyên quán: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Thời gian tham gia kháng chiến: ....... năm...................................

Được tặng Bằng khen: ...............................................................................................

Theo Quyết định số ……….. ngày ... tháng ..... năm ... của ....................................

2. Phần khai của thân nhân

Họ và tên: ....................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………. Nam/Nữ: ...................................

Nguyên quán: ..............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Là ........….. của người có Bằng khen đã từ trần ngày .... tháng ..... năm ..... 

 

Hoằng Phú, ngày..... tháng 9  năm 2016
Xác nhận của UBND Hoằng Phú

Ông (bà) ………………………………….......
Hiện đăng ký hộ khẩu thường trú tại
………………………………………………..

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoằng Phú, ngày..... tháng..... năm ......
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

                          

                           Lê Thị Oanh