Phổ biến tuyên truyền

Về danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện

Về danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023

Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo, đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm

thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo, đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm

Dự thảo Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Dự thảo Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Dự thảo bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Dự thảo bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

BÀI TUYÊN TRUYỀN VIỆC CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NỒNG ĐỘ CỒN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

BÀI TUYÊN TRUYỀN VIỆC CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NỒNG ĐỘ CỒN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Bài tuyên truyền pháp luật về mất cân bằng giới tính

Bài tuyên truyền pháp luật về mất cân bằng giới tính

tuyên truyền ngày pháp luât

BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022
12