Hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

Đăng lúc: 16:12:20 22/01/2024 (GMT+7)

Hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG PHÚ

S0: 3 /KH-UBND

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoằng Phú, ngà2y0 tháng12năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban chỉ đạo về quản vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

 
 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2023 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 26/12/2023 của BCĐ về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là ATTP) huyện về Kế hoạch hoạt động của BCĐ về quản lý vệ sinh ATTP huyện năm 2024; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện thực hiện Kết luận số 624- KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã Hoằng Phú về kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã; Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của xã;

UBND xã Hoằng Phú xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 của BCĐ VSATTP, cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

-   Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xã, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm được giao năm 2024; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 31/12/2021 về thực hiện Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 tại huyện Hoằng Hóa và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 15/5/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 180/KH-UBND và Kế hoạch số 95/KH-UBND).

-   Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện điều phối hoạt động giữa các ban, ngành, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

-   Tăng cường chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm của các thành phần về ATTP, các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện quản lý ATTP trên địa bàn xã; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn.


2.  Yêu cầu

-  Các hoạt động về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phải được triển khai thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch.

-   Các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động triển khai công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

-    Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; bám sát vào nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, gắn với các vấn đề dư luận xã hội quan tâmhoặc cần định hướng dư luận.

II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.  Quý I/2024

-   Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, treo 03 băng zôn về đảm bảo VSATTP trong các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn.

-    Tổ chức Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn.

-   Kiện toàn BCĐ về đảm bảo VSATTP xã; xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP trong năm 2024.

-   Kiểm tra, giám sát đảm bảo VSATTP trong dịp tế nguyên đán và mùa lễ hội tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.

2.  Quý II/2024

-   Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng tháng hành động vì ATTP 2024; tổ chức Đoàn kiểm tra, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cấp trên đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

-    Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền các nội dung đảm bảo VSATTP trong dịp tháng hành động vì ATTP. Treo 02 băng zôn tuyên truyền tháng hành động vì ATTP năm 2024.

-   Làm việc với các Tổ Giám sát cộng đồng các thôn để tiếp tục quán triệt, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giám sát, duy trì thường xuyên và liên tục việc kiểm tra, cấp giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ.

3.  Quý III/2024

-   Mở lớp tập huấn VSATTP cho các cơ sở sản xuất,kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã.

-    Tổ chức Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp tháng hành động ATTP 2024 theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP


ngày 04/9/2018 của Chính phủ để kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm VSATTP.

-    Duy trì các nhiệm vụ về ATTP theo chỉ đạo của các cấp.

-    Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền các nội dung đảm bảo VSATTP trong dịp tháng hành động vì ATTP. Treo 02 băng zôn tuyên truyền dịp tết Trung thu năm 2024.

-    Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về ATTP; đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố chất lượng thực phẩm.

4.  Quý IV/2024

-  Tăng cường công tác tuyên truyền, làm pano, tờ rơi tuyên truyền ATTP đợt cuối năm chuẩn bị công tác ATTP năm 2025.

-    Xây dựng đề cương và làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, băng zôn về đảm bảo VSATTP trong các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ.

-    Tổ chức tổng kết nhiệm vụ ATTP năm 2024, họp BCĐ, tổ đầu mối để đánh giá việc thực hiện Kế hoạch năm 2024, dự kiến chương trình kế hoạch đảm bảo VSATTP năm 2025.

III.  CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1.  Nội dung thông tin tuyên truyền

-   Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, hướng dẫn Luật ATTP, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ATTP, Nghị định 115/2018/ NĐ - CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về ATTP, các thông quy định điều kiện đảm bảo ATTP của các bộ, ngành từ Trung ương, tỉnh và thành phố và các văn bản có liên quan để mọi người dân trên địa bàn xã biết và thực hiện.

-   Thông tin đầy đủ kịp thời các cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh về ATTP như: Kết luận số 624- KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

-   Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình đảm bảo ATTP, công tác quản lý nhà nước về ATTP như: Hoạt động kiểm tra, phân loại, xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.

2.  Hình thức thông tin tuyên truyền

-   Tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thi, bản tin và các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đặc biệt là trên hệ thông truyền thanh của xã, của các thôn.

-   Tuyên truyền, hướng dẫn sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện


đúng các quy định của pháp luật về ATTP thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát ATTP.

-   Tuyên truyền thông qua băng rôn, khẩu hiệu: mỗi đợt treo từ 02 băng rôn trở lên.

IV.  CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1.  Đối tượng kiểm tra

-   Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tất cả các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã thuộc các nhóm có nguy cơ cao như: Nem. Giò, chả, bánh trưng, bánh kẹo, mứt, bia rượu, đường sữa, nước ngọt, nước giải khát, các cở sở dịch vụ ăn uống…

2.  Nội dung kiểm tra

-   Tất cả cỏc hồ sơ pháp lý của cơ sở như: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, phiếu công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm, chứng chỉ học kiến thức VSATTP giấy chứng nhận sức khỏe định kỳ...

-   Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ. Điều kiện về con người: Kiến thức VSATTP, điều kiện sức khỏe của chủ cở sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm...

-    Chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

-   Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, bao gói, tem nhãn mác hàng hóa thực phẩm...

-   Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hành vi vi phạm ATTP theo quy định của pháp luật.

V.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1.   Duy trì triển khai tốt mô hình cửa hàng kinh doanh tổng hợp đảm bảo ATTP

-   Tiếp tục duy trì cửa hàng kinh doanh thực phẩm được đánh giá phù hợp của tiêu chuẩn TCVN 11856:2017.

-   Tập trung tuyên truyền đến các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTP, duy trì tốt việc kinh doanh đảm bảo ATTP, nguồn gốc, xuất xứ.

-   Thời gian hoàn thực hiện : duy trì thường xuyên liên tục trong năm 2024.

2.  Quản lý các bếp ăn tập thể đã được công nhận bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP trên địa bàn.

-    Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ các hoạt động chế biến tại các bếp ăn tập thể, đảm bảo tiêu chí VSATTP theo quy định.

-    Triển khai thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại Thông số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế quy định về điều


kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp bếp ăn tập thể hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.

-   Thời gian hoàn thành: xong trước tháng 12 năm 2024.

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã.

-   Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các ban, ngành và các phố thực hiện có hiệu quả công tác VSATTP.

-  Tham mưu cho UBND tăng cường quản nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác VSATTP tại địa phương.

-  Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động, kinh doanh của các sở; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm không đúng quy định, nguy gây ngộ độc thực phẩm.

2.  Tổ đầu mối.

-   Là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tham mưu cho UBND, BCĐ trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn. Thống kê các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, VTNN trực tiếp tham mưu QLNN về VSATTP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp, ngành công thương, ngành y tế.

-   Phối hợp với quan chuyên môn cấp trên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn cho các đối tượng có liên quan.

3.  Trạm Y tế.

-   Phối hợp, giữ mối liên hệ với tổ đầu mối và các ban, ngành chuyên môn trong việc tham mưu cho UBND xã, BCĐ thực hiện công tác quản lý nhà nước về VSATTP thuộc trách nhiệm của ngành Y tế,

-   Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến, lưu thông trên thị trường, chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chức năng quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm trên địa bàn; Tham mưu UBND xã tổ chức ký cam kết đảm bảo VSATTP đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

4.  Trường Mầm non Hoằng Phú.

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể; chủ động thực hiện việc kiểm tra, giám sát phòng chống ô nhiễm thực phẩm.

5.  Bộ phận Kế toán.


Tham mưu lập dự toán kinh phí cụ thể cho từng nội dung công việc, trình tỉnh, thành phố phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng xã ATTP; tham mưu cho Chủ tịch UBND xã theo dõi, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

6.  Bộ phận Văn hóa – hội.

-   Tham mưu cho UBND xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, văn bản liên quan về việc xây dựng xã ATTP, tập trung phối hợp cùng trạm y tế hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xã ATTP.

-   Chủ trì tham mưu trong công tác thông tin, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; Tăng cường đưa tin về công tác VSATTP; nêu gương những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo VSATTP; đồng thời phản ánh những cơ sở không chấp hành hoặc chấp hành không đúng quy định về an toàn thực phẩm.

7.  Đề nghị Ủy ban MTTQ các đoàn thể.

Tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về đảm bảo VSATTP, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào công tác đảm bảo VSATTP.

Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị trưởng các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

-   BCĐ huyện (để b/c);

-   TT Đảng ủy, TT HĐND (để b/c);

-   UBMTTQ xã;

-   Thành viên BCĐ;

-   Lưu: VP-UB.

TM. UBND

Chủ tịch

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng