Chuyển đổi số

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Về việc ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện

Về việc ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện

Tuyên truyền chuyển đổi số

Tuyên truyền chuyển đổi số

GIẤY MỜI Họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đối số 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023, kế hoạch lập hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số cấp xã

GIẤY MỜI Họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đối số 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023, kế hoạch lập hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số cấp xã
12