Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đăng lúc: 11:14:10 30/12/2022 (GMT+7)

Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ HOẰNG PHÚ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /BC-UBND                               Hoằng Phú, ngày    tháng    năm 2022

       

        DỰ THẢO

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận

 Xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

 

 


I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 09/2022/TT-BTP ngày 15/11/2021 của bộ trưởng bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtThực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND xã Hoằng Phú về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.UBND xã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu công tác này, họp triểnkhai thực hiện, hướng dẫn và giao các ngành có liên quan chịu trách nhiệm chấmđiểm những chỉ tiêu, tiêu chí có liên quan, gửi về công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp chấm điểm, trình UBND xã công bố kết quả đánh giá chấm điểm.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 03/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25,5/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14,5/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 01/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 12/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 87/100 điểm

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.( Không có)

- Nêu rõ có hoặc không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bịxử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.( Không có).

- Nếu có, phải nêu rõ số lượng cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật, quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền, nếu đã có bản án, quyết định của Tòa án thì nêu số, ngày, tháng, năm ký, người có thẩm quyền ký, ngày, tháng, năm có hiệu lực pháp luật.( Không có)

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

Trong thực tiễn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, côngnhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy, UBND huyện và các phòng ban của huyện, cùng với đó là sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy HĐND, sự phối kết hợp chặt chẽ của MTTQ các đoàn thể chính trị, xã hội của địa phương nên trong năm 2022 các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của xã nhà cơ bản ổn định hoàn thành kế hoạch và có một số chỉ tiêu tăng và vượt kế hoạch đề ra.

- Việc thực hiện xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã còn gắn liền với việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Tuy nội dung đánh giá sát với tình hình thực tế của đơn vị nhưng vẫn còn một số tiêu chí khi đánh giá còn bất cập, chưa hợp lý, chưa phù hợp …

Vẫn còn một số công dân thiếu gương mẫu, lợi dụng dân chủ để gửi đơn thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài, gây mất ổn định về tình hình an ninh trật tự xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của địa phương.

Một số thôn thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở chưa được thường xuyên chú trọng, các cuộc họp thôn nhân dân tham gia chưa nhiều.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

          - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, của cấp ủy, chính quyền các thôn về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

          - Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn đô thị văn minh.

2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Thực hiện tốt; 5 Tiêu chí và 20 chỉ tiêu được quy định trong Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu đáp ứng đầyđủ các điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

Ủy ban nhân dân Xã Hoằng Phú kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xem xét, quyết định công nhận Xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);

3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

Nơi nhận:
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- BTV Đảng ủy xã ;

- Phó CT UBND xã;

- Tổ chức chính trị XH;

- Công chức phụ trách các Tiêu chí; 
- Lưu: VT, TP

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng

 

 

 

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc